3 Mayıs 2012

KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMADA ROBOTİK TEKNOLOJİLER


Kemoterapi Tedavisinde; ilaçlar steril bir ortamda, sağlık çalışanlarının sitotoksik ilaçlara maruziyet riskleri minimize edilerek, otomasyon sistemleri kontrolünde hazırlanıyor.
Kanser tedavisinde,  kemoterapi uygulamaları süreç içerisinde önemli bir yer tutmakta ve yaygın tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Onkoloji hastalarının kemoterapi tedavileri için, reçetelerinin yazılmasından, ilacın uygulanması aşamasına kadar olan süreçte, tam bir kontrolün sağlanması ve tüm bu uygulamaların kayıt  altına alınması, tedavinin başarısında önemli bir rol oynamaktadır.

Doğru Hastaya, Doğru İlacı, Doğru Dozda
Sağlık çalışanları açısından,kemoterapide kullanılan sitotoksik ilaçları hazırlayan ve uygulayan personelin bu tür yüksek toksisite içeren antineoplastik ajanlara devamlı olarak maruziyetleri önemli sağlık sorunlarına ve meslek hastalıklarına yol açmaktadır.Onkoloji alanındaki uzman personel yetersizliği, kişiselleştirilmiş tedavi uygulamaları, tedavi ve uygulamaların zor programlanabilir oluşuna bağlı karmaşık iş akışları, uygulamaların içerdiği yüksek risk ile yüksek sitotoksik ilaç ve araştırma maliyetleri karşılaşılan temel zorluklar arasındadır.OnkofarSağlık Ürünleri firması, onkolojik ilaç hazırlama alanında APOTECAchemo ‘’Tam Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi’’ile, sağlık çalışanlarının maruziyet risklerinin engellenerek, doğru hastaya doğru dozda ilacın, doğru zamanda hazırlanmasınınmümkün olduğunu belirtmiştir. APOTECAchemo’nun planlanabilir iş akışları sayesinde daha uzun süreler ile ilaç hazırlama işlemleri kesintisiz olarak sürdürülebilmekte ve sağlanacak hizmet kalitesi ile hasta ve sağlık çalışanlarının memnuniyeti arttırılmaktadır.
Tam Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Robotu
APOTECAchemo; hasta güvenliği, çalışan sağlığı ve güvenliği, eczacı etkinliği, doktorun tatmini, hemşire özgüveni sağlamasının yanı sıra; stok yönetimi, maliyet tasarrufu; kayıtların otomatik olarak tutulması ve risk yönetimi gibi pek çok boyutta ölçülebilir ve anlamlı değerlersağlamaktadır.Tam Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Robotu ile, tüm uygulamaların izlenebilirliği ve geriye dönük olarak sorgulanabilirliği mümkündür.

Sistemin Sağlamış Olduğu Temel Güvenlik Unsurları
§  Standartlara uygun ilaç hazırlama işlem ve prosedürleri
§  Hazırlama işlemi esnasında çalışanların sitotoksik ilaçlara maruz kalmaması ve iğne yaralanmalarının engellenmesi
§  ISO 5 standardında iç hava ortamına sahip oluşu
§  Yüksek kapasiteli laminar akım
§  Güvenli atık yönetim sistemi
§  Kolay temizliğe uygun hijyenik tasarım
§  Mikrobiyolojik olarak kontrollü bir ortam
§  Bakteri oluşumunu engelleyici UV Sistemi

Sistemin Sağlamış Olduğu Genel Avantajlar
APOTECAchemo yönetim yazılımı ile gerçekleştirilen tüm işlemlerin etkin kontrolü ve izlenebilirliği mümkündür. Söz konusu yazılım sayesinde; doz hassasiyet bilgisi ölçümü, barkod sistemi ile nihai ürün ve kullanılan sarf malzemelerin takibi, etkili maliyet ve malzeme-envanter kullanım raporlarının oluşturulması, acil hasta kaydının gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.Sistem, açık endüstri standartları ile hastane bilgi yönetim yazılımlarına entegre olarak çalışabilmektedir. Etkin ilaç yönetimi ile ilaç maliyetleri azaltılmakta, atık sarf malzemeleri asgariye inmektedir. Sistem hastaya ilacın miligram düzeyinde faturalandırıldığı Mega form uygulaması ile de uyumlu çalışabilmektedir. Gün sonunda artan ilaçlar barkod sistemi ile etiketlenerek, dış ortamda bir sonraki gün ve/veya hasta için kullanıma hazır olarak bekletilebilmektedir.APOTECAchemo ile meslek hastalıklarının önlenmesi, değişen protokollere hızlı adaptasyon, hemşire ve eczacıların çalışma etkinliklerinin yeniden sağlanması ve eğitim masraflarının asgariye indirgenmesi mümkündür. Tam Otomatik Sistem, bu özellikleri ile işgücünde tasarruf sağlamaktadır. APOTECAchemo'nun planlanabilir iş akışları ve olumsuz ilaç reaksiyonlarını engelleme özelliği sayesinde; hasta ek yatış ve hasta bekleme süreleri azaltılmakta ve böylece hizmet kalitesinde artış sağlanmaktadır.
Klinik İlaç Validasyonları
APOTECAchemo sisteminde, validasyon süreçleri tamamlanmış ilaçların, uluslararası standartlar ve Farmakopeler tarafından kabul edilen hata sapma oranları altında, hasta randevu planlamasına uygun zamanda hazırlanması gerek tedavi planlamasını gerçekleştiren doktor, gerekse de klinik eczacılar için sunulan önemli avantajlar arasındadır. 2011 yılı itibariyle; 54’ten fazla ilaç etken maddesi, sıvı ve toz formundaki 164’ten fazla validasyonu sağlanan farklı ticari ilaç ileuyumlu olarak çalışılmaktadır. APOTECAchemo Tam Otomatik İlaç Hazırlama Robotu ile; toz formundaki ilaçlar hazırlama talimatlarına uygun şekilde sulandırılarak hazırlanabilmektedir.APOTECAchemo, 100ml'ye kadar ilaç şişeleri, elastomerikpompalar, 50ml’den 1000ml'ye kadar infüzyon torbaları ve 5-20-50ml hacimlerindeki şırıngalar ile uyumlu olarak çalışmaktadır.

Aşağıdaki tabloda, 2011 yılı itibariyle klinik validasyonu gerçekleştirilen ilaç etken maddeleri yer almaktadır:
İlaç Etken Maddeleri
Alemtuzumab
Dacarbazine
Infliximab
Palonosetron
Bendamustine
Daunorubicin
Irinotecan
Rituximab
Bevacizumab
Docetaxel
Levofolinate
Temsirolimus
Bleomycin
Doxorubicin
Melphalan
Topotecan
Bortezomib
Doxorubicin Liposomal
Methotrexate
Trabectedine
Busulfan
Epirubicin
Mitomycin
Trastuzumab
Carboplatin
Etoposide
Mitoxantrone
Tocilizumab
Cetuximab
Fludarabine
Ondansetron
Vinflunine
Cisplatin
Fluorouracil
Oxaliplatin
Interferon alpha 2b
Cladribine
Gemcitabine
Paclitaxel
Vinblastine
Clofarabine
Ganciclovir
Pamidronate
Vincristine
Cyclophosphamide
Idarubicin
Panitumumab
Vinorelbine
Cytarabine
Ifosfamide
Pemetrexed
Zoledronic ac.
CytarabineLiposom


20’ den Farklı Merkezde Çalışıyoruz

APOTECAchemo sistemi, başta İtalya olmak üzere; Amerika ve Avrupa’da toplamda 20’den fazla farklı merkezde etkin olarak çalışmakta ve özellikle İtalya’daki bölge hastanelerinde, kemoterapi ilaçlarının tek bir merkezde hazırlanarak, uygulama için taşımalı sistem ile bu tür hizmet ünitesi bulunmayan kurumlara ulaştırılmasısağlanmaktadır.Ülkemizde de, 2011 yılında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye’de Özellikli PlanlamaGerektiren Sağlık Hizmetleri2011-2023 hedefleri kitapçığında, günlük 50 ve üzeri hasta potansiyeli olan onkoloji merkezlerinde, sistemin kurulmasına ilişkin gerekli öneri ve yönlendirmelere yer verilmiştir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder